Kích thước tổng thể: 4.200x1.690x2.000 mm
Chiều dài cơ sở: 2.700 mm
Kích thước tổng thể: 4.500x1.690x2.000 mm
Chiều dài cơ sở: 2.930 mm
Kích thước tổng thể: 4.800x1.690x2.000 mm
Chiều dài cơ sở: 3.135 mm
Kích thước tổng thể: 4.200x1.690x2.000 mm
Chiều dài cơ sở: 2.700 mm
Kích thước tổng thể: 4.500x1.690x2.000 mm
Chiều dài cơ sở: 2.930 mm
Kích thước tổng thể: 4.800x1.690x2.000 mm
Chiều dài cơ sở: 3.135 mm